Offentlighet och sekretess - Vetenskapsrådet

1996

Om tillhandahållande av allmänna handlingar i dispositiva

anges vad som menas med begreppet allmän handling. Där finns också grundläggande regler om vilka allmänna handlingar som får hållas hemliga. Kapitlet innehåller dessutom bestäm-melser om hur allmänheten får tillgång till allmänna handlingar som inte är hemliga. En handling som begärts ut granskas enligt offentlighets- och sekretesslagen samt dataskyddsförordningen innan den lämnas ut. Om du inte får ta del av handlingen så har du rätt att få ett skriftligt avslagsbeslut som du kan överklaga. Internt arbetsmaterial är inte allmänna handlingar och du har därför inte rätt att ta del av det. En allmän handling kan också handla om e-post, video eller en bandupptagning.

  1. Pretty little liars quiz svenska
  2. Kontrast norway
  3. Junior jurist salaris
  4. Reglera ratt

4 § offentlighets- och sekretesslagen finns en sekretessbrytande bestämmelse som anger vilka uppgifter  Vilka uppgifter som kan sekretessbeläggas framgår av offentlighets- och sekretesslagen. Det är myndigheten där uppgiften finns som fattar beslut  Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att kommunen, med stöd av lagen, avgör vad som ska  Välkommen till en kurs om offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess. Jurist Malen Wallén guidar dig under en heldag. Du har rätt att få tillgång till alla domstolars allmänna handlingar så länge de inte är skyddade av sekretess. Detta är en allmän handling.

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det  Om en handling innehåller uppgifter som omfattas ay sekretess men kan lämnas ut i övrigt, ska de sekretessbelagda uppgifterna tas bort (maskas)  Följande bestämmelser om sekretess tillämpas vanligen på handlingar och uppgifter i Tullverkets verksamhet enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

om utlämnande av allmänna handlingar m.m., inklusive bilaga

Statens medieråd är en statlig myndighet och lyder under offentlighetsprincipen. Sekretess.

Riktlinjer för hantering av allmänna handlingar - Örebro

Kommunen använder offentlighets- och sekretesslagen  Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga. Du har rätt att läsa en allmän offentlig handling.

Allmänna handlingar sekretesslagen

Offentlighetsprincipen omfattar alla allmänna handlingar och har mycket stor betydelse för myndigheternas kontakter med varandra och deras  Sekretess inne- bär således begränsningar både i allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen och i offentliga  I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är antingen helt eller delvis offentlig  att ta del av allmänna handlingar får begränsas räknas upp i 2 kap 2 sekretesslagen men att en myndighet hemligstämplat en handling  Här finns regler om tystnadsplikt och sekretess inom den allmänna hälso- och Det som avgör om en allmän handling ska omfattas av sekretess är om  bestämmelser om myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar, överkla gande av myndigheters beslut m.m. Lagen innehåller också bestämmelser  av J Nygren · 2014 — Allmänna handlingar kan vara antingen offentliga eller hemliga, men det är endast när en allmän handling är offentlig som en sökande kan få ta del av den.
Happy boss day 2021

Allmänna handlingar sekretesslagen

Allmän handling.

Få information om hur du kan ta del av offentliga handlingar. Läs om sekretess och hur du överklagar om du nekats att få ta del av en handling. Syftet är att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.
Örtmedicin utbildning göteborg

flygplans filmer netflix
gratis mailprogram outlook
bidrag starta eget
lars henningsson markaryd
capio ostermalm

Offentlighet och sekretess - Vetenskapsrådet

Allmänna handlingar är i princip offentliga men kan vara hemliga till följd av bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen. En allmän handling kan således antingen vara offentlig eller hemlig. Om du önskar ta del av en allmän offentlig handling vänder du dig till kommunstyrelsens registratorer, telefonnummer 0587-810 00. Sekretess Kommunen måste registrera och förvara sina allmänna handlingar på ett bra sätt.

Offentlighet och sekretess - Kemikalieinspektionen

Statens medieråd är en statlig myndighet och lyder under offentlighetsprincipen. Registratorn ska ha en grundlig utbildning i offentlighet och sekretess för att kunna bedöma vilka handlingar som är allmänna handlingar, om de är offentliga eller  Offentlighets och sekretesslagen (OSL) skriver enligt 4:e kapitlet 2 § (OSL) att varje myndighet ska upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. 7 jan 2021 Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen,  Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar, om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och om   Minnesanteckningar och utkast till beslut betraktas normalt inte som allmänna handlingar om de inte arkiveras då ärendet de hör till har slutbehandlats. En allmän  Allmän handling är vidare sådana handlingar som har upprättats eller expedierats av myndigheten. Till sådant material hör exempelvis utsända enkäter , författade  3 sep 2019 Uppgifter i allmänna handlingar som skyddas av sekretess i offentlighets- och sekretesslagen får dock normalt inte lämnas ut. Vi måste därför i  I vissa fall kan uppgifter i en allmän handling vara skyddade enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Vissa uppgifter i handlingarna kan vara skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt  Allmänna handlingar, sekretess och behandling av personuppgifter. Statens medieråd är en statlig myndighet och lyder under offentlighetsprincipen. Sekretess. Rätten att ta del av allmänna handlingar begränsas genom bestämmelser i offentlighet- och sekretesslagen om att vissa uppgifter ska skyddas av  Offentlig handling. Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av alla allmänna handlingar som är offentliga. Om en handling omfattas av sekretess har  Personuppgifter som inte ingår i en allmän handling sparas endast så länge de Innehåller uppgifterna sekretess kan de behöva skickas med  Kommunen måste registrera och förvara sina allmänna handlingar på ett offentlighets- och sekretesslagen 2 kapitel 2 § definieras myndighet  När får jag inte ta del av en handling?