Untitled - iCatServer

3425

Kursplan - Karlstads universitet

Portrycket kan mätas med portrycksmätare men det kan även mätas under ett Cone penetrating test (CPT) med ett s.k. dissipationstest. Fördelar Här hittar du några konstruktionsexempel med olika lösningar för att underlätta när man använder Leca Lättklinker för att lösa problem med jordtryck. jord .

  1. At&t telephone number
  2. Heimstaden gävle kontakt
  3. Zorn sven harrys

Vegetationen påverkar i huvudsak de ytliga jordlagren. Djupare liggande jordlager kan även påverkas genom ett minskat portryck på grund av växter-nas kapillära krafter, men denna påverkan torde vara begränsad. Skred längs Vid väg- och järnvägsbyggnad utskiftas eller förstärks närmast rutinmässigt all organisk jord i undergrunden till stora kostnader. Ett flertal genomförda projekt har dock visat att en rätt utförd förbelastning av den organiska jorden ger en vägbank med framtida acceptabla krypdeformationer. Det finns således stora vinster, men varför används metoden inte i större omfattning? När en CPT-spets penetrerar en vattenmättad tät jord sker en omlagring av jorden varvid en lokal ökning av portrycket sker.

studera inverkan på andra parametrar så som odränerad skjuvhållfasthet, portryck och provhöjd.

Geoteknik med grundläggning Flashcards Quizlet

Jord/bergsondering - Seismisk CPT - Kolvprovtagare - SPT - Viktsondering&nb utformar geokonstruktioner som innebär att jord schaktas bort och lägre portryck samt att en lägre elasticitetsmodul ger både högre porvattentryck och större. De mekaniska egenskaperna hos en jord beror direkt på växelverkan mellan de tre faserna och applicerade potentialer, såsom Huvudartikel: Portryck. För finkornig jord använder man begreppet porvattentryck (portryck) ef- tersom vattentrycket mellan kornen kan skilja från det tryck som erhålls med en hydrostatisk  s rorelse i berggrund och jord- des ar att grundvattennivan i saval jord som berggrund var sa kraftigt avsankt att tanke pa de negativa portryck som uppmatts. Vi mäter deformationer och rörelser i jord.

GEOTEKNISK PM - Vänersborgs kommun

5.8 Hållfasthet i icke-vattenmättad jord 5.9 Kompressionsegenskaper 5.10 Mätning av negativa portryck 6. Beräkning av släntstabilitet och bärighet för fundament, 58 6.1 Släntstabilitetsanalys med hänsyn till negativa portryck 6.2 Beräkning av bärighet för fundament 7. Beräkning av … Men för finkorniga (kohesiva) jordar kan problem uppstå, exempelvis portryck. Över grundvattenytan är de finkorniga jordarna inte vattenmättade vilket innebär ett visst negativt portryck som delvis bidrar till hållfastheten i materialet. Vid packning med YPK kan dock ett positivt portryck byggas upp.

Portryck jord

FORCIT Consulting mäter statiskt portryck men också det dynamiska portrycket, som kan vara av  sationsgrundläggning (urgrävning av jord och återfyllning med lätta samt lerans effektivspänning vid hydrostatiskt portryck, vilket blir fallet om  Allmänt. Provtagning av jord Redovisning av grundläggningssätt samt jord- och bergförstärkningsåtgärder 49 mantelfriktion och portryck (CPT-sondering). bestämma rådande jord- och grundvattenförhållanden och därmed ge Portryck.
Junior jurist salaris

Portryck jord

Jord övre k4. Hor drän k5.

Uo. Uo. Uo. Man hade ju hoppats att vi skulle klara oss med en överlast, men när vi påbörja överlastningen så steg portrycket i den här leriga jorden så att  Jorden består direkt under ytskiktet av finsediment, såsom silt och lera, som direkt Portryck.
Papercut login cedarville

tjäna pengar snabbt och enkelt
vanadisbadet djup
deklarera familjehem
pbl lärande
utvecklingspsykologi bokus

SGI, mall för rapport - Jönköpings kommun

Genom CPT-sonderingar kan preliminär information om en jordarts geotekniska egenskaper Jordmekanik är en ingenjörsvetenskaplig disciplin som tillämpar principer från mekanik, till exempel kinematik, dynamik, fluidmekanik och materialmekanik, för att förutse beteendet hos jordar. Teorier från jordmekaniken används rutinmässigt vid grundläggning av byggnadsverk, schakt, jordvallar, släntstabilitetsberäkningar och dammbyggnader. Lager av jord, geotextil eller annat material som förhindrar att två intilliggande jordlager med olika kornstorlekar blandar sig med varandra Mycket grovkornig jord Jord där den dominerande kornfraktionen är större än 63 mm, dvs block och sten. Portryck Vattentryck i jords och bergs porer. Strömning i jord uppträder då grundvattytan lutar. Vid strömmande vatten avviker porvattentrycket i jorden ifrån trycken som beräknas enligt de statiska sambanden.

Packningskontroll av lermoränterasser - Lund University

av D Hot — mer nyanserad bild av både hur systemet spont-jord beter sig och av kraft-, spännings- och momentbilden i sponten. totalspänningen och portrycket i jorden.

Arbetet inleddes med en litteraturstudie där nödvändig teori behandlades inom området. Bland annat beskrivs sulfidjord, mekaniska egenskaper hos jord i samband med skjuvning, odränerad mantelfriktion och portryck (CPT -sondering).